صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXpCaXQ3bDVkbFhBJTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1WenNTSlo1a0RzbyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1oQkF6MTB3WWppQSUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLWNpUDNUWnd1bzRvJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - دهلاويه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
راهيان نور|دهلاويه
درخشندگي رخسار
درخشندگي رخسار
چقدر چهره اش در تاريكي شب مي درخشيد. گاهي با لبخندي تلخ، شايد به ياد يارانش در پاوه، كوههاي بلند كردستان، تنگي حلقه محاصره سوسنگرد و رؤياي برباد رفته قادسيه دشمن، يا شيريني فتح
آبستن حادثه اي بزرگ
آبستن حادثه اي بزرگ

آن شب، آخرين شبي بود كه نوازش نسيم بهار برگونه هاي گلهاي دشت بوسه مي كاشت و براي سبزه ها غزل وداع مي سرود و مي رفت تا آمدني ديگر. و اهواز زير سايه سكوت شب، رؤياهاي شيرين پيروزي مي ديد. كسي چه مي دانست فردا در «دهلاويه» چه خواهد گذشت؟ فقط خدا مي دانست و شايد هم خاكريزهاي دهلاويه! شب آبستن حادثه اي تلخ بود و گويي در سكوتي مرگبار منتظر خبري از نسيم صبح. و او بي اعتنا به تمام سياهيها، اشكهايش را براي بارها و بارها پاي ضريح سجاده به قربانگاه راز و نياز مي برد و مي رفت تا آخرين نيايشهايش را بر صفحه صحيفه عشق، جاودانه سازد:
نور در نور
نور در نور
بچه هاي خادمين افتخاري شهدا تا آن شب همه جور كاري كرده بودند، از گوني پر كردن و غواصي در آب سرد شب هنگام در هور و در عمق سه متري آب گرفته، تا اداره كردن پانصدهزار زائر براي اسكان و غذا و امنيت؛ اما اين بار متفاوت بود و بسيار حساس تر. حدود 250 خادم از كليه يادمان ها در آن شب مشغول به كار شدند. صدا و سيما، حفاظت اطلاعات، سپاه، ارتش، سپاه ولي امر، هلال احمر، نيروي انتظامي و... و هر كدام وظيفه خاصي داشتند و امكانات خاصي را درخواست مي كردند.
چه كسي فكرش را مي كرد اينجا زيارتگاه شود!
چه كسي فكرش را مي كرد اينجا زيارتگاه شود!
كمتر كسي فكرش را مي كرد كه يك جاي دور، يك روستاي كوچك به اسم «دهلاويه» كه قبل از جنگ كمتر كسي نامش را شنيده بود، اين همه زائر پيدا كند و مردم از خاكش براي خود يادگاري بردارند. دهلاويه، در شمال غربي سوسنگرد، در كنار جاده بستان است. حكايت اين روستاي كوچك شنيدني است.
خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه
نيروهاي كمكي تبريزي

سيد محمد حسيني، رزمنده‌ي پاسدار در اين باره مي‌گويد: «وقتي كه برادران رزمنده تبريزي به دهلاويه رسيدند، ما در وضع اضطراب و ترس به سر مي‌برديم.

خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه
عهد چمران
چمران با خود عهد بسته بود كه تا روزي كه دشمن در خاك ما حضور دارد، هيچ گاه پا به تهران نگذارد. يك روز حاج سيد احمد خميني، فرزند حضرت امام(ره) به برادر او، مهدي چمران تلفن مي‌زند و مي‌گويد:
خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه
فتح دهلاويه

خود شهيد چمران در خاطراتش درباره‌ي آزاد سازي سوسنگرد مي‌نويسد: «تانك‌هاي ارتشي در خط «ابوحميظه» سنگر گرفتند و دشمن نيز به شدت اين منطقه را زير آتش قرار داده بود

عمليات شهيد چمران
عمليات در دهلاويه
پس از تصرف كامل سوسنگرد توسط دشمن، چمران طرحي نو براي آزادي سوسنگرد راه انداخت. در طرح او روي نيروهاي سپاه و جنگ‌هاي نامنظم و به طور كلي نيروهاي مردمي و بسيج
خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه
معراج مصطفي

از دور صداي انفجارهاي پياپي شنيده مي‌شد. هر چه نزديك‌تر مي‌شديم صداها شديد و شديدتر مي‌شدند، ستون متوقف شد و فرمانده فرياد كشيد: «يا الله هر چه سريع‌تر پياده بشيد، زودتر، زودتر»

خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه به روايت مقام معظم رهبري
فرشته ها در سوسنگرد

مقام معظم رهبري از خاطرات خود در سوسنگردمي‌گويند: "در مرحله دوم (محاصره سوسنگرد)، عراقي‌ها به تدريج سوسنگرد را محاصره مي‌كردند و ما فقط

شهداي دهلاويه
شهداي مرتبط دهلاويه

شهيد مصطفي چمران در منطقه دهلاويه به شهادت رسيد و يادماني براي گراميداشت مقامش در آنجا دائر گرديد. شهيد محمد رجبي همداني نيز فرمانده خط دهلاويه بود، ايشان در عمليات شهيد مدني كه در محور دهلاويه انجام مي‌شد به شهادت رسيد.

روايتگري و متن ادبي دهلاويه
گل چمران در دهلاويه
كمتر كسي فكرش را مي‌كرد كه يك روستاي كوچك به اسم دهلاويه كه قبل از جنگ كمتر كسي نامش را شنيده بود، اين همه زائر پيدا كند و مردم از خاكش براي خود يادگاري بردارند. دهلاويه در شمال غربي سوسنگرد، در كنار جاده بستان است. حكايت اين روستاي كوچك شنيدني است.
دهلاويه
معرفي اجمالي دهلاويه
دهلاويه روستايي است در 12 كيلومتري غرب سوسنگرد كه طي روزهاي 27/7/59 تا 23/8/59 يكي از نقاط درگيري نيروهاي خودي و دشمن بود و بين آن‌ها دست به دست مي‌شد. تا آن كه حدود 10 روز بعد در تاريخ 24/8/1359 دهلاويه
روايتگري و متن ادبي دهلاويه
چمران فقط چمران است و بس
خاك اينجا، بويش، نگاهش و مظلوميتش آشناست. اينجا روستايي است در غرب سوسنگرد كه در موقع هجوم شياطين و جلود ابليس، جبهه مقدم شهر سرخ سوسنگرد بود. اينجا زماني نه چندان دور دخترانش با خون حنا مي بستند و